Reguli de extragere a premiilor

Concurs Giveaway 


Panelul Național Românesc anul acesta v-a pregătit mai multe surprize interesante !


1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1. Organizatorul Concursului este SEDO Research kft., cu sediul în 1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169. Aripa vest, etajul 2, strada 4, care va desfășura activități legate de implementarea Concursului, contactarea câștigatorilor și înmânarea premiilor, denumita în cele ce urmeaza „Organizator”

2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare („Regulament”), care este obligatoriu pentru toti participanții.

3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Concursului, având obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea inițială. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înaintea intrării în vigoare.

2. LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CONCURSULUI

1. Concursul este organizat şi se desfăşoară in mediul online pe site-ul www.panelulnational.ro.

2. Concursul va începe pe data de 18.04.2024, și va dura până la data de 30.06.2024, denumită în continuare “Perioada desfășurării Concursului” sau “Perioada Concursului”. Orice Participant care nu se încadrează în acest interval de timp nu va fi luat în considerare.

3. CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS

1. Persoane care au împlinit vârsta de 18 ani.

2. Persoane cu domiciliul în România.

3. Persoane care s-au înregistrat în Panelul Național Românesc (cu ajutorul site-ului  www.panelulnational.ro).

4. Persoane ale căror date de înregistrare au fost verificate de telefonic.

5. Nu pot participa la acest concurs rudele pana la gradul IV inclusiv ai Organizatorului, nici angajati ai companiilor colaboratoare.

6. Participarea la acest concurs implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

4. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul concursului este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a concursului pe site-ul www.panelulnational.ro.

5. PREMIILE

1. Premiul cel mare : 1X Play Station5

3. 2X voucher OMV în valoare de 400 de RON

4. 1x voucher wellness de 2 nopți la Hotel Golden Spirit din Băile Herculane

3. Participanţilor la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Concursului (cost date mobile consumate).

4. Câștigătorii nu au posibilitatea și nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiilor si nici acordarea contravalorii în bani a premiilor. Câștigătorii sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite și nu pot ceda drepturile asupra premiilor câștigate unor alte persoane.

5. Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte bunuri sau servicii şi nici cu valoarea lor în bani. În cazul refuzului vreunui potențial Câștigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui Câștigător însemnând că respectivul Câștigător nu dorește să intre în posesia premiului), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. În cazul în care după finalizarea Concursului rămân premii neacordate, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu le mai atribui.

6. Refuzul de a primi premiul trebuie să fie expres exprimat în termen de maxim 14 zile de la data la care Organizatorul l-a înștiințat pe Câştigător de câștigarea premiului. Dacă potențialul Câștigător nu-și manifestă nicio opțiune în acest termen, premiul se atribuie rezervei, dacă sunt îndeplinite și de această dată condițiile de validitate de către câştigătorul rezervă.

7. În cazul în care Câștigătorul premiului este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, (persoane ce nu au capacitate de exerciţiu – neincluzând minoritatea) aceasta este îndreptățită să intre în posesia premiului numai prin intermediul curatorului legal, incluzând semnarea de către curator a unei declarații, dacă este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură, legate de premiu și de participarea persoanei respective la Concurs. 

6. MODUL DE SELECTARE A CÂȘTIGĂTORILOR

1. Câștigătorii sunt selectați cu ajutorul unui algoritm computerizat.

2. Câștigătorii vor fi selectați la adresa de 1152 Budapesta, Szentmihályi út 167-169.

3. La tragerea la sorţi participă toate înscrierile valide realizate în Perioada desfăşurării Concursului.

4. Pentru fiecare premiu va fi extras un câştigător şi câte 3 rezerve. În cazul în care un câştigător nu poate fi anunţat sau nu poate fi validat în termenele şi în condiţiile prezentului Regulament, se va apela la prima rezervă a câştigătorului respectiv, în ordinea extragerii şi se va urma aceeaşi procedura de anunţare şi validare. Dacă se parcurge procedura pentru toate cele 3 rezerve şi nu se finalizează corect validarea nici pentru ultima rezervă, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta rămânând în posesia Organizatorului.

5. Selecția câștigătorilor va fi efectuată și supravegheată de un comitet format din 2 angajați ai SEDO Research Ltd. Membrii comitetului de selecție a loteriei sunt:

Péter Doman, director general al SEDO Research Ltd., președinte al comitetului responsabil cu selecția câștigătorilor

Végh Elitabet, SEDO Research Kft.

Vivien Bain, SEDO Research Kft.

Selecția câștigătorilor va fi supervizată de Péter Doman, președintele comisiei.

6. Câștigătorii selectați vor fi anunțați prin e-mail.

7. Câștigătorul premiului Play Station 5 va fi selectat dintre membrii activi al panelului. Astfel, acest premiu va fi extras dintre cei care: se înregistrează, trec de verificarea telefonică, completează profilul de bază și profilul general, participă la 2 sondaje până la momentul extragerii.


7. MODUL DE PRELUARE A PREMIILOR

1. Câștigătorii vor fi anunțați cu o scrisoare electronică sau tekefonic după maxim o săptămână de la momentul tragerii la sorți. Câștigătorii au 14 zile la dispoziție pentru a răspunde organizatorilor pentru a stabilii modul de preluare a premiilor. 

2. În cazurile în care câștigătorul nu răspunde după cele 14 de zile de la trimiterea scrisorii sau primirea apelului, nu contactează organizatorii concursului, organizatorii vor anunța rezervele.

3. Câștigătorii o dată cu acceptarea premiului se angajează să fotografieze momentul în care preiau premiul concursului, și își dau acordul ca fotografiile să fiefolosite pe site-ul Organizatorului cu scop de marketing.


8. COSTURI ȘI IMPOZITE

SEDO Research Kft. este responsabil pentru obligațiile fiscale care decurg din premiu. Pentru a permite SEDO Research Kft. să își îndeplinească obligațiile fiscale și contabile legate de plata premiilor, câștigătorul va completa o Chitanță de primire a premiului.


9. DECLARAȚII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Prin înscrierea la Concurs, Participanții sunt de acord cu prevederile Regulamentului și sunt de acord că, în cazul în care vor câștiga, numele, adresa de email, numărul de telefon si adresa de reședință vor fi oferite Organizatorului, in vederea livrării premiului, cu ștergerea  lor de către acesta dupa livrarea premiului.

2. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 (în continuare „GDPR”), privind protecția datelor personale ale Participanților stocate pe durata Concursului și ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la Concurs și să le utilizeze conform legislației în vigoare.

3. Participanților le sunt garantate drepturile prevăzute de GDPR privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și în special cele cu privire la:

a) dreptul de acces la date potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator;

b) dreptul de opoziție potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, că datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare;

c) dreptul de intervenție asupra datelor potrivit căruia orice persoana vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit:

i. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

ii. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;

10. ALTE DECLARAȚII

 SEDO Research Ltd. nu își asumă nicio răspundere pentru orice erori în adresele poștale furnizate de câștigători (de exemplu, greșeli de ortografie, scriere a adreselor etc.), pentru orice întârziere sau nelivrare a expedierilor prin poștă din astfel de motive, sau pentru orice daune cauzate în timpul livrării.